Je to nová ekologická metóda s použitím reciklácie asfaltu za tepla, ktorá prináša nasledujúce výhody :

- pri vysokom výkone nízka cena

- využitie pôvodného materiálu – tým odpadá vznik odpadu

- spoj horúceho materiálu s horúcim dosiahne úplné zliatie opravovanej časti s okolitým asfaltom, nevznikajú špáry pri ktorých hrozí riziko vymŕzania opravovaných spojov

- odpadáva prašnosť a znižuje sa hlučnosť pri vykonávaných opravách

- predlžuje sa životnosť v porovnaní s použitím iných metód opráv

- možnosť opravovania povrchov i pri mínusových teplotách pri dosiahnutí tých istých výsledkov opráv, ako pri plusových teplotách

- rýchla oprava a minimálne narušenie premávky

- veľmi vhodné na vyrovnanie terénnych nerovností, ktoré vznikajú po prekopávkach kanalizácií, plynovodov, káblov . . .


Technologický postup pri opravách infražiaričom:

-         vyčistenie opravovaného miesta od mechanických nečistôt

-         nahriatie opravovaného miesta do mocnosti 7 cm pôvodného povrchu

-         rozrušenie opravovaného povrchu a aplikovanie regeneračného roztoku, ktorý dodá starému asfaltu pružnosť a chýbajúci maltén

-         premiešanie asfaltu s regeneračným roztokom

-         doplnenie chýbajúceho asfaltu novým asfaltom

-         zhutnenie

-         konzervácia zhutneného povrchu regeneračným roztokom

-         nanesenie kameniva frakcie 0/4 na konzervačný roztok

-         odstránenie prebytočného kameniva z opravovaného povrchu

Ukážky použitia infražiariča v praxi :

Terén pred opravou.

Výsledná oprava.

Ukážky niektorých typov výtlkov, sieťových rozpadov a poklesov po inžinierskych sietí.

Vyrovnávanie poklesov na asfaltových plochách po prekopávkach – ukážka pri práci s infražiaričom.